E-Book: Fatwa-Fatwa Ulama Umat Terhadap Sayyid Quthb Rahimahullahu

FatwaUlamathdSayyidQuthbFATWA IMAM ABDUL ‘AZIZ BIN BAZ

Sayyid Quthb -semoga Alloh mengampuninya- berkata di dalam Fi Zhilalil Qur’an (menafsirkan) firman Alloh Ta’ala :

“Ar-Rahman (Alloh yang Maha Pemurah) yang beristiwa` di atas Arsy.” [Thoha : 5]

Beliau berkata : “Adapun istiwa` di atas Arsy dapat kita katakan bahwasanya istiwa` ini merupakan kinayah (kiasan) dari al-Haimanah (penguasaan) atas makhluk (ciptaan)-Nya ini.” [Azh-Zhilal (4/2328), (6/3408) cet. Ke-12, 1406, Darul ‘Ilmi].

Samahatusy Syaikh ‘Abdul ‘Aziz bin Baz rahimahullahu berkata :

“Ini semua adalah ucapan yang fasid (rusak), (ia mengatakan) hal ini (istiwa`) maknanya adalah penguasaan, dan ia tidak menetapkan istiwa`. Ini artinya ia mengingkari istiwa` yang telah ma’ruf (diketahui maknanya), yaitu al-‘Uluw (ketinggian) di atas Arsy. Pendapatnya ini batil menunjukkan bahwa dirinya adalah miskin (lemah) dan dhoyi’ (kosong ilmu) terhadap tafsir.”

Tatkala salah seorang dari hadirin berkata kepada syaikh yang mulia bahwa ada sebagian ulama yang menasehatkan untuk senantiasa membaca kitab ini, Samahatusy Syaikh Ibnu Baz menukas : “Orang yang mengatakan demikian gholath (keliru)… tidak… ia keliru… yang mengatakan demikian keliru, kelak kami akan menulis tentangnya insya Alloh.”

FATWA AL-‘ALLAMAH AL-MUHADDITS MUHAMMAD NASHIRUDDIN AL-ALBANI

Berkata al-‘Allamah al-Muhaddits Muhammad Nashiruddin al-Albani rahimahullahu mengomentari penutup buku al-‘Awashim mimma fi Sayyid Quthb minal Qawashim :

“Semua apa yang anda bantah dari Sayyid Quthb adalah haq dan benar. Darinya akan menjadi jelas bagi setiap pembaca sebagai suatu tsaqofah (wawasan) islamiyyah bahwasanya Sayyid Quthb tidaklah mengetahui Islam baik ushul maupun furu’-nya. Semoga Alloh mengganjar anda dengan ganjaran yang baik wahai saudara Rabi’ atas upaya anda di dalam menunaikan kewajiban menjelaskan dan menyingkap kejahilan dan penyimpangan Sayyiq Quthb terhadap Islam.”

FATWA AL-‘ALLAMAH ASY-SYAIKH MUHAMMAD BIN SHOLIH AL-‘UTSAIMIN

Fadhilatusy Syaikh al-‘Allamah Muhammad bin Shalih al-‘Utsaimin ditanya :

“Semoga Alloh memberikan pahala kepada anda, saya berharap jawaban atas pertanyaan ini : sesungguhnya kita banyak mengetahui tentang penyelewengan Sayyid Quthb, akan tetapi ada satu hal yang aku belum pernah mendengar darinya, yang pada akhirnya aku telah mendengarnya dari salah seorang penuntut ilmu namun aku belum merasa puas dengannya. Ia (penuntut ilmu itu) berkata : “Sesungguhnya Sayyid Quthb itu termasuk orang orang berkata dengan wahdatul wujud.” Tentu saja ini merupakan kekufuran yang nyata. Apakah Sayyid Quthb termasuk orang yang berkata dengan wahdatul wujud? Saya mengharapkan jawaban anda, semoga Alloh membalas anda dengan kebaikan.

Syaikh Muhammad menjawab : “Penelaahan saya terhadap buku-buku Sayyid Quthb amatlah minim dan saya tidak begitu mengetahui keadaan orang ini. Namun, ada beberapa ulama yang telah menulis hal-hal yang berkaitan dengan buku Sayyid Quthb yaitu tafsir Zhilalil Qur’an. Mereka menulis beberapa koreksi terhadap tafsirnya, seperti yang ditulis oleh Syaikh ‘Abdullah ad-Duwaisy rahimahullahu dan apa yang ditulis oleh saudara kami Rabi’ ad-Madkholi berupa koreksian atasnya, yaitu atas Sayyid Quthb di dalam tafsirnya dan selainnya. Barangsiapa yang mau menelaahnya maka silakan menelaahnya.”

 

[DOWNLOAD]

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s